Muxtar  KAZIMOĞLU
(İMANOV)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor  İnstitutunun  direktoru,
akademik

 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
   
   

Rəsmi opponentlik

 

2004

•  Abbasova Mətanət Maşallah qızı. Klassik Azərbaycana hekayəsində bədii simvol (10.01.01). – Bakı, 2004.

2006

•  Tinayeva Əsiyyət Kamil qızı. Müasir Azərbaycan nəsrində lirik-psixoloji üslub istiqaməti (Ə.Əylislinin nəsri əsasında). (10.01.01). – Bakı, 2006.

2007

•  Səfərov Yusif Səfər oğlu. Azərbaycan folklorunda tarixilik və etnik poetik yaddaş (folklor qaynaqları və Naxçıvan regionundan toplanmış nümunələr əsasında). Doktorluq dissertasiyası (10.01.01). – Naxçıvan, 2007.

2008

•  Qasımov Fərhad İsa oğlu. “ Koroğlu” dastanında mifoloji model (10.01.09). – Bakı, 2008.

•  Nemətova Sədaqət Nəsir qızı. Ağı janrı və onun poetikası. (10.01.01). – Naxçıvan, 2008.

•  Orucov Tahir Talıb oğlu. Qaravəlli janrının poetikası(10.01.01). – Bakı, 2008.

•  Süleymanova Ləman Vaqif qızı. Şəki folklor mühiti. (10.01.01). – Bakı, 2008.

 

2010

•  Cəfərova Fəxriyyə İbrahim qızı. Azərbaycan xalq dastanlarında qəhrəman problemi (10.01.09 / 10.01.01). – Naxçıvan, 2010.

•  Əsədov Araz Qurbanəli oğlu. Qazi Burhanəddin və folklor (10.01.01 / 10.01.09). – Bakı, 2010.

2012

•  Abdurəhmanova Fidan Nizaməddin qızı. Müasir Azərbaycan poeziyasında psixologizm (10.01.01). – Bakı, 2012.

2013

•  Cəlil Fərəh Cabbar qızı. Türk və skandinav eposlarının müqayisəli tipologiyası. Doktorluq dissertasiyası (5719.01). – Bakı, 2013.

 

2014

•  Rəsulov Rüstəm Kamal oğlu. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “İqor polku haqqında dastan”: Poetik sistemlərin tipoloji-müqayisəli təhlili. Doktorluq dissertasiyası (5718.01 / 5716.01). – Bakı, 2014.

2015

•  Fərziyev Xanverdi Turab oğlu. Müasir Azərbaycan dramaturgiyasında psixologizm problemi (İ.Əfəndiyevin yaradıcılığı əsasında) (5716.01). – Bakı, 2015.

•  Fətullayeva Vəfa Musa qızı. Bayatıların poetik-semantik xüsusiyyətləri (Naxçıvan folklor mühitindən toplanmış materiallar əsasında) (5719.01). – Bakı, 2015.

•  Qasımov Yaşar Əliqulu oğlu. Lirikada bədii ideal və obrazlar sistemi (Azərbaycan və özbək altmışıncılarının yaradıcılığı əsasında). Doktorluq dissertasiyası (5716.01 / 5717.01). – Bakı, 2015.

 
© Muxtar KAZIMOĞLU   2014.